Skip to main content

Digitalizácia zvozu odpadu

GX zber odpadu

Digitalizácia zberných nádob
Adresná evidencia odpadu
Automatizovaný množstvový zber

Viac o zvoze odpade

Samosprávy
aj zberové spoločnosti

dôležité údaje pre obe strany

Automatizovaný RFID systém zvozu

bez vplyvu obsluhy a chybovosti

Dáta v reálnom čase

každá nádoba aj výsyp, akákoľvek komodita

Adresný prehľad z faktov

sledovanie zvozov a produkcie odpadu, lepšie triedenie

Využitie GX Zber odpadu

Databázový evidenčný systém

Správa a vývoz odpadu zahŕňajú činnosti a služby s náročnou prevádzkou, logistikou i administratívnou agendou. Samosprávy dlhodobo bojujú s nedostatkom údajov. Náš systém ponúka niekoľko riešení pre agendu odpadu na princípe automatizovaného zberu dát v reálnom čase. Vďaka identifikácii kontajnerov, evidencii odpadu či elektronizácii vývozov získate dáta, aké ste doteraz nemali. Len s databázou údajov, ktorá tvorí srdce informačného systému, dokážete dobre riadiť odpad. Získavanie dát priamo z domácností a subjektov prináša potrebnú adresnosť a férovosť. Bezkontaktný RFID systém zberu údajov mení prístup obyvateľov a zvyšuje úroveň správy odpadu. Skúsenosti samospráv aj zberových spoločností hovoria sami za seba o parádnych výsledkoch systému.

Prínosy pre vývozcu

 • automatizácia vývozu odpadu
 • prehľad výsypov a vyvezených nádob 
 • inventarizácia nádob
 • maximálne vyťaženie vozidiel
 • lepší zvozový čas
 • efektivita zvozov a trás
 • výkazníctvo k faktúram a reklamáciám
 • optimalizácia nákladov
 • kvalitnejšia služba pre klientov

Prínosy pre samosprávy

 • prehľad štruktúry vlastníkov
 • evidencia odpadu a zvozov   
 • lepšia platobná disciplína 
 • pozitívny dopad na rozpočet
 • kontrola služieb 
 • transparentnosť pre občanov
 • rýchle a objektívne riešenie sťažností
 • preukázateľný rast triedenia odpadu
 • menej odpadu a odklon zo skládok

Prínos pre občanov a subjekty

 • bezplatná digitalizácia nádob
 • informácie k vyvážanému odpadu
 • kvalitnejšia služba vývozu 
 • zvýšenie záujmu o svoj odpad
 • motivácia k nižšej produkcii
 • zodpovednejší prístup  
 • spravodlivosť za poctivé triedenie 
 • lepšia komunikácia so samosprávou
Využitie RFID technológie v odpade

GX Zber odpadu spája v jednom správu zberných nádob, riadenie odpadu aj logistiku zvozu

Digitalizácia nádob

Sprehľadní a spresní evidenciu. Spôsob oprávneného nakladania s nádobami a zaplatenia zvozu odpadu.

Identifikácia nádob

RFID pre jednoznačnú identifikáciu majiteľov, počtu obsluhovaných nádob a uskutočnených výsypov.

Čierne nádoby

Systém detekuje pri zdvihu každú nádobu. Identifikuje nielen prítomnosť nádoby, ale či sa výsyp skutočne uskutočnil a či (ne)oprávnene.

Adresnosť

Identifikácia nádob je základ k adresnej správe odpadu Odstránenie anonymity vyrieši počty, zneužívanie zvozu odpadu aj poplatky.

Kontrola služieb

Zhodné reporty pre obec aj zvozovú spoločnosť. Informácie k uskutočneným zvozom online aj v archivovanej histórii prehľadu výsypov.

Informatizácia s úsporami

Odpad pod kontrolou šetrí čas aj kapacity. Dohľad nad flotilou, infraštruktúrou a vývozom odpadu optimalizuje náklady.

Výchova a motivácia

Vyššia zodpovednosť za svoj odpad. Lepší prístup ľudí a sledovanie tvorby odpadu. Cielená komunikácia a osveta.

Férovosť

Lepšie triedenie, nižšia produkcia odpadu, skládkované množstvá a poplatky.

Zber odpadu v číslach

Spoznajte svoje dáta a zlepšite si štatistiky

Komunikácia, osveta a práca s obyvateľmi sú, nielen pre zvýšenie miery triedenia odpadu, neustále potrebné. Čím viac  komodít sa separuje, tým menej zmesového odpadu ostáva a vzďaľuje sa skládkam. Štatistiky produkcie odpadu sú však stále nelichotivé. Obce často doplácajú na odpad, poplatky za smeti systému nestačia, čo zbytočne zaťažuje rozpočet. Riešením je GX Zber odpadu –  účinný nástroj na meranie odpadu, podporu separácie a znižovania odpadu aj trvalé úspory cez férový obeh peňazí v systéme zberu. Samosprávy s aktívnym progresívnym prístupom už dosahujú cielenými opatreniami rýchle výsledky.

446

smetí vyhodil obyvateľ do odpadových nádob v r. 2020, viac ako 1,2 kg na deň.

2

2,43 mil. ton je celková produkcia komunálneho odpadu na Slovensku za r. 2020

40

48,4% je podiel skládkovaného komunálneho odpadu v r.2020. Do roku 2035 ho má byť na skládkach max. 10%.

40

Za r. 2020 miera recyklácie stúpla na 43,7 %. Stále málo triedime. Do r. 2035 treba recyklovať až 65% odpadu.

22

Podľa štúdie IEP z roku 2019, s množstvovým zberom klesá produkcia odpadu priemerne o 22%.

30

GX Zber odpadu prináša, zo skúseností, väčší pokles. O 30 a viac % klesá produkcia odpadu už prvé mesiace po zavedení. Dosiahnite to aj u vás.

Ak chcete zlepšiť svoje čísla stretnime sa

Reagujte na skládkovacie poplatky

Správa odpadu nie je jednoduchá ani krátkodobá agenda. Navyše je pod dohľadom zákona. Prax ukazuje, že často aj napriek vašim údajom, stále chýbajú informácie a čo je horšie, nesedia s realitou. Treba preto zvážiť, ako budete kontrolovať odpad a dosahovať zlepšenia. Nielen preto, že sú povinnosti plynúce z PPVO 2019-2025 aj z novelizovaného zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. Najmä preto, aby ste dlhodobo mali nástroj, v ktorom sa odpad uživí sám a nebude dotovaný z rozpočtu. Aby ste systematicky prispievali k zodpovednejšiemu prístupu občanov, kde sused nebude doplácať na suseda a každý prejaví zvýšené úsilie triediť a zlepšovať stav od seba.

Kedy sú odpady skutočne smart?

30 a viac

Smart odpad znamená dobre meraný odpad. Odpad pod kontrolou. Zníženie množstva odpadu cieli automatizovaný množstvový zber. Produkcia klesá o viac ako 30% už v prvých mesiacoch po jeho zavedení a klesá z mesiaca na mesiac. Zvyšujú sa vytriedené zložky. Sú korektné dáta na rodinu. Poplatky nastavené adresne, ako pri energiách. Starostovia dostanú údaje, aké nikdy nemali. Neskutočná databáza a vychytaná evidencia dát. Nezmenia sa návyky pracovníkov zvozu. Občania sú na základe spravodlivého princípu zodpovednejší a motivovaní.

Dozviete sa viac na našom blogu

Funkcie

GX Zber odpadu umožňuje dôkladnú správu nádob a odpadu, čo šetrí nielen rozpočet, ale aj prírodu

RFID čipovanie smetných nádob

Smetné nádoby sú označené tzv. RFID tagmi, ktoré nahrádzajú doterajšie spôsoby identifikácie (QR, čiarové kódy, žetóny…). Sú elektronickými nosičmi informácií o držiteľoch nádob, stojiskách a vývozoch. Vďaka RFID čipu je možné automaticky evidovať výsyp pri zvoze odpadu. Elektronické čipovanie prináša adresný prehľad o počte, rozmiestnení a platiteľoch. Spôsob čipovania je podľa typu nádoby buď pevný RFID štítok z odolného plastu alebo RFID nálepka, ktorá je použiteľná aj na vrecia. Označenie vizuálne prispôsobíme potrebám klienta. Obsah môže byť anonymný alebo personifikovaný. Môže byť s logom mesta alebo číselným kódom.

Automatická evidencia zvozu nádob

Elektronická evidencia je zabezpečená automatizovaným snímaním RFID čipov na nádobách, čítačkami umiestnenými priamo na zberovom vozidle. Systém automaticky rozpozná RFID na nádobách, bez potreby akejkoľvek obsluhy. Čítacie zariadenie nainštalujeme na akékoľvek vozidlo, s nastavením vzdialenosti snímania pre maximálnu spoľahlivosť záznamov. Monitoruje každý výsyp, s rozlíšením malých a veľkých nádob. Jednoznačne identifikuje oprávnené a čierne vývozy. Systém automaticky prenesie dáta do softvéru, kde si môžete vývoz kontrolovať a s údajmi ďalej pracovať. Dáta sú vyhodnocované a zobrazované v okamihu výsypu. Reporty sú vo vzájomnej väzbe ID nádoby – vozidlo – GPS – dátum – čas a ďalšími údajmi podľa požiadaviek užívateľa. Obec aj zvozová spoločnosť majú v jednej aplikácii zhodné informácie. Dajú sa filtrovať, tlačiť, exportovať vo viacerých formátoch a integrovať do iných informačných systémov. Služba na princípe cloudu zjednodušuje proces, agendu aj výkazníctvo.

Monitoring vozidiel a nadstavieb

Systém, okrem digitalizácie vývozu odpadu, komplexne monitoruje prevádzku vozidla. Eviduje všetky dostupné logistické ukazovatele a výkonové parametre, vrátane práce nadstavieb vozidla. Zabezpečuje aj sledovanie PHM. Každá aktivita je prepojená s vodičom, spotrebovaným palivom, GPS pozíciou či prejdenými kilometrami vozidla. Systém umožňuje sledovať náklady na vozidlá, dostávať alarmové hlásenia na vybrané prevádzkové udalosti dokonca reporty automaticky na email. Správne plánovanie a vyťažovanie vozidiel, na základe historických údajov, optimalizuje zvoz odpadu. Dôsledný elektronický reporting prevádzky vozidla je nástroj pre trvalú úsporu prevádzkových nákladov. Ak vykonávate aj údržbu ciest, v jednom systéme získate prehľad výkonov vozidla aj k tejto agende.

 

Správa a pasportizácia nádob

Prvý a dôležitý vstup do štatistík odpadu je evidencia. Bez poriadku v dátach, nebude poriadok ani v odpadoch. Prax býva rôzna. Napríklad nedostatočná evidencia samospráv vedená často iba na papieri. Rozširovanie obydlí a sťahovanie; zmeny veľkosti nádob; nenahlásené, ale pritom vyvážané nádoby a ďalšie situácie skresľujúce evidenciu. Aplikácia GX ´Správa kontajnerov´ umožňuje východiskovú evidenciu s poriadok v inventarizácii smetných nádob. Poskytuje jednoduchý systém elektronickej evidencie nádob. Slúži na vykonávanie dodatočných evidenčných zmien napr. pri poškodení alebo výmene nádob. Pomocou aplikácie zachytíte rôzne udalosti, ktoré pomáhajú riešiť operatívu, prekážky, či reklamácie pri vývoze odpadu.

Množstvový zber smetných nádob a zvozu odpadu

Automatizovaný množstvový zber odpadu

Množstvový zber je najlepšia cesta k menšej tvorbe odpadu, ak je motivačný, férový, vychováva a šetrí.  GX má nástroje ako jednoducho zaviesť skutočne účinný množstvový zber odpadu. Automatizácia a elektronizácia procesu totiž vyradí ľudský faktor a prináša exaktné dáta, ktoré ste doteraz nemali. Princíp ´plať za to, čo vyhodíš´ podporuje merateľne. V evidencii sú nádoby na konkrétny subjekt, adresu, podľa veľkosti, komodity a každý uskutočnený vývoz. Keďže máte podklady, ľahšie nastavíte opatrenia, odpadovú politiku a správnu komunikáciu. Poplatky môžu byť priamoúmerné tomu ako sa triedi, koľko odpadu je produkované alebo koľko zvozov využitých. Zaužívaný paušálny systém berie poplatky bez ohľadu na prístup k odpadu, demotivačne. Systém vieme spustiť pre kontajnery aj vrecia, komunálny aj separovaný zber odpadu, pre rodinné domy, bytovú zástavbu aj firemných zákazníkov. Možnosť je aj kombinácia s vážením odpadu.

Vrecový množstvový zber odpadu

RFID čipovanie je kľúčom k elektronickej inventarizácii smetných nádob a kontajnerov. Ak využívate vrecový zber, môžu byť aj vrecia  označené a evidované na konkrétnu domácnosť. Systém umožňuje evidovať vrecia, označené QR kódom.  Obsluha eviduje vývoz v mobilnej aplikácii, ktorá automaticky prenáša údaje do softvéru v reálnom čase. Automaticky overí, či je vrece v databáze evidované alebo neevidované. Umožňuje zaznamenať aj naplnenosť. Aj na vrecovom zbere, či už je anonymný alebo adresný, môžno sledovať produkciu odpadu a spotrebu vriec. Informácie následne zohľadniť v poplatkoch, opatreniach alebo iných výhodách.

GX systém pre automatizovaný množstvový zber
Inteligentné zámky na kontajnery-oprávnený výsyp odpadu

Zámky a uzamykanie kontajnerov

Systém GX umožňuje digitálnu správu prístupov k výsypu odpadu nasadením elektronického zámku. Ten zabezpečuje prístup k nádobám len oprávneným osobám. Technológia, ktorá vizuálne nenarúša a nezaberá priestor. Na smetnej nádobe je zabudovaný inteligentný zámok. Otvára veko na kontajneri iba povoleným osobám. Občan priloží na označené miesto pridelený čip alebo kartu. Veko sa automaticky otvorí. Ďalšie z našich riešení, ktoré poskytne vo vyššej verzii evidenčné dáta z kontajnerov pre zavedenie množstvového zberu v bytovkách. Zberové spoločnosti môžu, vďaka prístupu len povolených osôb k vybraným kontajnerom, zabrániť napr. strate hodnotných materiálov a zneužitiam. Digitálne uzamykanie nádob je aj príležitosť konkurenčnej výhody pre výrobcov a distribútorov nádob.

Ďalšie nadstavby a smart nástroje

GX systém je optimálna príprava na kvalitné dáta a nasadenie ďalších smart nástrojov, napr. váženie odpadu. Ak má zvozové vozidlo nainštalovaný vážiaci systém, aplikácia poskytne údaje aj k produkcii odpadu. Dynamické váženie má zmysel. Počas výsypu systém vie koľko ste vyviezli. Pri uskutočnenom zbere zaznamená váhu každej nádoby voči typu kontajnera a druhu odpadu. Adresne automaticky eviduje vyvezené množstvo odpadu na konkrétnu domácnosť alebo subjekt. Vážne systémy sú rôzne, vozidlá sú buď pripravené alebo sa musia prispôsobiť. Zabezpečíme aj prepojenie dát s iným využívaným systémom pre širšie využitie údajov podľa potrieb klienta. Náš systém podporí akékoľvek dátové prepojenie a riešenie na mieru s vašimi partnermi v odpadovom hospodárstve – OZV, zberové spoločnosti, legislatívna evidencia odpadov a ďalšie potreby.

Automatizovaný množstvový zber odpadu
Referencie

Ste v dobrej spoločnosti

Dostavili sa výsledky v číslach. Vyprodukovali sme menej zmesového komunálneho odpadu, z mesiaca na mesiac nám to klesá. Obyvatelia začali viac triediť a stúpajú vytriedené zložky. Zo systému si vieme vyexportovať informácie pre obyvateľov – číslo domu a priradená odpadová nádoba a množstvo komunálneho odpadu. Máme presný prehľad, koľko máme v obci odpadových nádob v jednotlivých objemoch. Máme prehľad, kedy sa vývoz uskutočnil s presnosťou na minútu. Je to pre nás úspora, lebo vývoz eviduje systém automaticky. Aj pre zberovú spoločnosť. Podľa starého systému sa zbieral odpad od 7.30 do 14.30, v súčasnosti sa zbiera od 7.30 do 11.00 hod.

Obec Dojč

Spôsob ako si každý obyvateľ vie transparentne vyhodnotiť koľko odpadu tvorí. Rodina si vie prispôsobiť tomu svoj rozpočet. Odpad je adresne prideľovaný aj spoplatňovaný producentami. Máme vychytanú evidenciu nádob, vieme koho sú a sedia nám počty s obcami. Môžem povedať, že v obci kde sme začali, poklesol komunálny odpad o 30%. Pre našich pracovníkov to neznamenalo skoro vôbec nič. Došlo k výraznej úspore pracovného času.

Technické služby Senica

Obyvatelia, ktorí triedili sa nám sťažovali, že sa to nijako neodráža na ich poplatkoch za odpad. Rozhodli sme sa nastaviť systém motivačne. Všeobecne záväzné nariadenie chceme upraviť tak, aby občania platili len za odpad, ktorí vyprodukujú. Okrem evidencie vývozov dobrovoľne aj vážime odpad. Automatizovaný množstvový zber sa podpísal pod rastúcu mieru triedenia odpadu. Zmesový komunálny odpad nám poklesol o takmer 27 % oproti roku 2020.

Obec Hlboké

Pracovníci nemusia fyzicky zbierať žetóny, riešiť disproporcie v nazbieranom a odovzdanom množstve s pracovníkmi obecných úradov. Zdokonalila sa evidencia nádob. Fakturujeme len reálne uskutočnené výsypy. Prechodom na plne automatizovaný množstvový zber sme eliminovali kontakty pre zmenu prístupu v súvislosti s pandémiou covid 19. Pri žetónovom systéme musel pracovník prevziať žetón, vložiť ho do vreca, odovzdať na úrade. Pri plne automatizovanej evidencii stačí zavesiť nádobu na vozidlo. Pracovník úradu nemusí po ukončení zvozu prepočítavať prinesené žetóny z obcí.

Ekover, s.r.o.

Do nakladania s odpadom systém vniesol viac adresnosti. Vďaka evidencii sme odhalili 400 domácností, ktoré boli dovtedy pre nás neviditeľné. Priemerný týždenný zber u nás bol na úrovni 1200 až 1300 nádob, momentálne máme 700. Ľudia už vyslovene čakali na tú možnosť, kedy budú platiť len za to, čo reálne vyprodukujú. Pracovníci nevedia do systému nijako zasiahnuť, čo eliminuje riziko čiernych výsypov alebo opakovaných výsypov tej istej nádoby. Systém zrýchľuje fakturáciu a dohľadávanie nedoplatkov. Za neplatičstvo vieme flexibilne reagovať prerušením vývozu odpadu.

Obec Veľké Úľany

Nevedeli sme v dnešnej dátovej dobe pomenovať kto koľko a akého druhu odpadu vyprodukuje ani koľko ľudí sa zapája do separácie. S automatizovaným systémom bez zásahu obsluhy zberového vozidla sme vylúčili chybovosť spojenú s ľudským faktorom. Nezmenili sa návyky ani spôsob práce zamestnancov našej spoločnosti. Vieme presne kde sú nádoby rozmiestnené, koľko ich vôbec je a kto ich využíva. Máme korektné dáta na rodinu. Dostali sme neskutočne presnú databázu. Starostovia online vidia, koľko bolo v obci komunálneho odpadu a vývozov. Ľudia získavajú prehľad o vlastnej produkcii odpadu, tak ako si viem pozrieť koľko som predátoval v mobile. Zaviedli sme to na komunálne odpady, ale plánujeme to aj na všetky farebné nádoby.

Hater - Handlová spol. s r.o.

Mesto pristúpilo k čipovaniu nádob na komunálny odpad v domácnostiach aj u podnikateľov. Chceme mať zber dát z vývozu odpadu v reálnom čase, ako aj ich analýzu. Evidencia a správa odpadov patrí v súčasnosti k inováciám moderných miest. Tým, že domácnosti zodpovednejšie pristúpia k triedeniu odpadu, znížia svoj nevytriediteľný komunálny odpad, ktorý putuje na riadenú skládku odpadov.

Mesto Spišská Belá
Vyskúšať GX

Dohodnite si stretnutie s našimi špecialistami
a pohnite svoj biznis ďalej

Dohodnúť stretnutie

Zavolajte nám na +421 918 342 804
alebo napíšte na info@gxsolutions.eu


Vyberte si

Ďalšie riešenia v komunálnych službách

Údržba ciest

Monitoring komunálnej techniky pri správe komunikácií.

Preprava VOK a VKK

Logistika a identifikácia veľkoobjemových kontajnerov.

Monitoring osobných služobných áut

Monitoring používania a ochrana flotily vozidiel

Monitoring nákladnej dopravy

Sledovanie kamiónov, vozidiel, návesov a nadstavieb.
O nás

GX Solution zbiera a vyhodnocuje dáta,
ktoré pomáhajú firmám rásť

20

rokov skúseností

750

spoločností, ktoré nám dôverujú

3500

Gigabajtov dát mesačne

1000

hodín podpory mesačne